វីដេអូ

សិទ្ធិកុមារបម្លាស់ទី

អំពើហិង្សាលើកុមារ និងការចិញ្ចឹមអប់រំបែបវិជ្ជមាន

កិច្ចការពារខ្លួនពីអំពើហិង្សាលើកុមារ

 

កិច្ចការពារខ្លួនពីការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត