តើការបបោសអង្អែល(ធ្វើឲ្យស្រើបស្រាល) អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរឬទេ?

ជាបឋមប្អូនគួរយល់ពាក្យថាការបបោសអង្អែលជាអ្វី? ការបបោសអង្អែល (ធ្វើឲ្យស្រើបស្រាល)គឺជាកាយវិការពេលដែលប្អូនណាម្នាក់ប៉ះត្រង់ចំនុចសំខាន់ (អង្គជាតិបុរស ឬទ្វារមាសស្រ្តី/លិង្គ ឬ

យោនី)របស់ខ្លួន ហើយបានធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍សុខស្រួលផ្លូវភេទ។

ព្រោះតែការបបោសអង្អែលធ្វើអោយមនុស្សមានអារម្មណ៍ល្អវាបានផ្តល់នូវផលជាវិជ្ជមានជាចំបង។​ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្អូនរាល់គ្នាគួរតែប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅប៉ះត្រង់ចំនុចសំខាន់នោះព្រោះវាអាចបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់បាន។

 

ប្អូនអាចទូរសព្ទ័មកបណ្តាញទូរសព្ទ័ជំនួយកុមារកម្ពុជា លេខ១២៨០ គ្រប់ពេលដោយឥតគិតថ្លៃ 

ប្រសិនបើប្អូនត្រូវការសេវាគាំទ្រផ្លូវចិត្ត និងពត៌មានបន្ថែមពីប្រធានបទនេះ។

Posted in