តើលេខដែលខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅបណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារនឹងជាប់ក្នុងបញ្ជីរហៅទូរស័ព្ទចេញរបស់ខ្ញុំដែរឬទេ?

ប្រាកដណាស់ លេខទូរស័ព្ទរបស់បណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារ ១២៨០ នឹងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរហៅ
ទូរស័ព្ទចេញរបស់ប្អូន។ ប្រសិនបើប្អូនមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ឃើញ ឬដឹង ប្អូនអាចលប់វាចេញពី
បញ្ជីរហៅទូរស័ព្ទចេញរបស់ប្អូនបាន ហើយមុខងារនេះនឹងមានក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ប្អូនស្រាប់។

Posted in